Ściany wewnetrzne


Ściany wewnętrzne nośne

Jeżeli wewnętrzne ściany działowe stanowią podporę dla stropu wyższego piętra lub konstrukcji dachu, określa się je mianem wewnętrznych ścian nośnych. Ściany tego typu są mocowane na stałe razem ze ścianami zewnętrznymi. Układ konstrukcyjny oraz proces montażu wewnętrznych ścian nośnych są praktycznie takie same jak w przypadku zewnętrznych ścian szkieletowych. Jedyna róż- nica polega na sposobie poszycia i wykończenia ścian.

Ściany wewnętrzne nienośne

Nienośne ściany działowe służą jedynie jako przegroda oddzielająca pomieszczenia wewnętrzne, czyli nie są traktowane w kontekście konstrukcji budynku jako element przenoszący siły poziome czy pionowe. Niemniej konstrukcje tego typu muszą mieć wystarczają- cą nośność, aby przenieść swój własny ciężar, jak i inne siły działające na ich powierzchnię (od uderzeń mechanicznych po zawieszanie obciążeń punktowych), a następnie przenosić je na sąsiadujące przegrody nośne.